Vitajte!

 

Ako súdny exekútor vykonávam túto funkciu podľa § 10 Exekučného poriadku na základe Rozhodnutia Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vymenovaní za súdneho exekútora č. 3295/1997-30/9 z mája 1997 a zloženia sľubu exekútora v júli 1997. Exekútorský úrad pôvodne sídlil na Moskovskej ulici č. 11, Bratislava, a to až do roku 2002, kedy sa sídlo z kapacitných dôvodov zmenilo na Námestie Martina Benku č. 15, Bratislava. K ďalšej zmene sídla došlo v roku 2004 a to do novopostavených priestorov pod Bratislavským hradom, na Zámockú ulicu č. 30, Bratislava. Exekučnú činnosť vykonávam, už viac ako pätnásť rokov; predtým som pôsobil na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky na úseku dohľadu nad činnosťou súdnych exekútorov. Exekučná agenda, teda prípady, v ktorých pre oprávnených vymáham pohľadávky formou exekúcie, je rozdelená medzi koncipientov, ktorí pri výkone exekúcie spolupracujú s vykonávateľmi pôsobiacimi mimo kancelárie. Administratívnu agendu a jednoduchšiu výpomoc koncipientom poskytujú ďalší, asi päťnásti zamestnanci. Rokmi nazbieraná prax, moderný softvér, know-how, ale najmä výsledky v prospech oprávnených stavajú náš úrad medzi jeden z najefektívnejších na Slovensku. Na rýchle zabezpečenie vymáhania peňažných a nepeňažných plnení úrad disponuje vozovým parkom dvoch osobných motorových vozidiel, modernou výpočtovou, foto a video technikou, špecializovaným softwarom, právnickým i účtovným softwarom. Pri výkone svojej funkcie som získal poznatky a skúsenosti z vymáhania peňažných plnení všetkými zákonnými spôsobmi uvedenými v § 63 Exekučného poriadku. Zamestnanci používajú zaužívaný postup práce, ktorý sa prakticky osvedčil pri výkone exekučnej činnosti. Pri vybavovaní záležitostí v úradnom styku sa využívajú dobré vzťahy so štátnou správou, získané na základe nášho korektného prístupu. Územnou pôsobnosťou výkonu mojej funkcie je celé územie Slovenskej republiky. Doba trvania exekúcie je rôzna; pri nie starých pohľadávkach, je to aj obdobie niekoľkých týždňov. Čím dlhšie však oprávnený zvažuje podanie návrhu na vykonanie exekúcie exekútorovi, tým je vyššie riziko dlhšieho trvania exekúcie, a to až niekoľko rokov. Súdny exekútor však nikdy nemôže garantovať dĺžku trvania exekúcie vopred, pretože až pri reálnom výkone sa dozvedá konkrétne okolnosti prípadu.